تکالیف اختیاری

پایه هفتمی ها در نوروز تحت مراقبت آموزشی بودند

/learn-24

ارسال هفتگی تکالیف اختیاری و نظارت بر انجام آن از نمونه برنامه های آموزشی پایه هفتم در طول تعطیلات نوروز بود. آقای محمد انصاری مشاور پایه ضمن گپ و گفت با اولیای محترم جویای احوال دانش آموزان پایه هفتم بوده و پیگیری های آموزشی مرتبط را در نوروز بعمل آورد.