جلسه انجمن اولیاء

برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان عطارد علم

/meeting-2

در این جلسه ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور مدیریت دبیرستان، نمایندگان اولیای دانش آموزان، نماینده معلمین و شورای مدرسه؛ گزارشی از روند آموزشی داده شد و تصمیماتی در رابطه با برنامه های فرهنگی و آموزشی مصوب گردید.