دبیرستان هنرمند پرور عطارد علم

در عطارد «هنر» فعالیتی فوق‌برنامه نیست!

/learn-13

دانش‌آموز عطاردی، هنر را از هنرمندانی متخصص و صاحب‌سبک فرا می‌گیرد. دانش‌آموزی که در آینده، ورای علم و معرفت و آگاهی، زیبایی را می‌شناسد و جهان را هنرمندانه می‌بیند. «مدرسه تنها جای درس خواندن نیست» تنها یک شعار نیست!