نقد و بررسی کتاب آینه در آینه

کافه کتاب : نقد و بررسی کتاب آینه در آینه (برگزیده اشعار هوشنگ ابتهاج)

/book-2

کافه کتاب با اجرای استاد شهرآبادی به نقد و برسی کتاب "آینه در آینه" برگزیده اشعار هوشنگ ابتهاج به انتخاب دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی پرداخته است.