ارزشیابی مستمر

برگزاری آزمون ها و ارزشیابی های منظم در عطارد

/learn-87

آزمون های هفتگی با هدف سنجش و تعیین سطح دانش آموزان برای پیگیری های آموزشی و تحصیلی بصورت منظم بر اساس تقویم آموزشی و منطبق بر سرفصل های کتاب درسی به صورت تستی و تشریحی برگزار می گردد. نتایج آزمون ها توسط تیم آموزشی عطارد تحلیل گردیده و در طی جلسات مشاوره فردی با دانش آموز و اولیای ایشان ، راهکارها و راهنمایی های لازم ارائه داده می شود.