بانک سوالات پایه دهم

بانک سوالات پایه دهم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1زیستسه فصل اولزیست 1.pdf
پاسخ  1.pdf
2هندسهسه هفته اولهندسه 2.pdf
کلید 2.pdf
3شیمیسه هفته اولشیمی 2.pdf
کلید شیمی 2.pdf
4ادبیات فارسیسه هفته اولفارسی 2.pdf
کلید فارسی 2.pdf
5فوت و فنف،ش،فا،ع
فوت وفن(هفته سوم).pdf

6نشر دانشر.ف.ش.ع نشر دانش.pdf

7دورخیز 1ر.ش.ع دورخیز ۱.pdf

8دانش افزاییفیزیک-شیمی دانش افزایی.pdf

9موج دانشف.ش.فموج دانش(هفته 2).pdf

10نردبامهفته پنجمنردبام(هفته پنجم).pdf

11نیترور.ف.ش.ع سری نیترو .pdf

12ترازوی دانشهفته چهارم ترازوی دانش.pdf