بانک سوالات پایه نهم

بانک سوالات پایه نهم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1حساب و شیمیآزمون هفتگی
آزمون هفتگی.pdf
-
2ادبیات و فیزیکآزمون هفتگیسوالات آزمون.pdf
-
3عربی و هندسهآزمون هفتگی
سوالات آزمون.pdf
-
4پیام آسمانی و زیستآزمون هفتگی
آزمون  .pdf
-
5ادبیات فارسیمیان ترم (آبان ماه)
میان ترم ادبیات.pdf
-
6انشا و املامیان ترم (آبان ماه)
انشا و املا.pdf
-
7پیام های آسمانیمیان ترم (آبان ماه)
پیام نهم.pdf
پاسخنامه.pdf
8ریاضیمیان ترم (آبان ماه)
آزمون ریاضی.pdf
پاسخنامه.pdf
9زبان انگلیسیمیان ترم (آبان ماه)
زبان انگلیسی.pdf
پاسخنامه.pdf
10زیست و زمین (علوم)میان ترم (آبان ماه)
زیست و زمین.pdf
پاسخنامه.pdf
11فیزیک و شیمی (علوم)میان ترم (آبان ماه)فیزیک و شیمی.pdf
پاسخنامه.pdf
12عربیمیان ترم (آبان ماه)میان ترم عربی.pdf
پاسخنامه.pdf
13قرآنمیان ترم (آبان ماه) قرآن.pdf
-
14مطالعات اجتماعیمیان ترم (آبان ماه)مطالعات pdf
پاسخنامه.pdf
15تیزهوشان (مبتکران)مبتکران (آذرماه)آزمون مبتکران.pdf
پاسخنامه.pdf
16ادبیاتنوبت اولادبیات نهم.pdf
-
17املانوبت اولاملای نهم.pdf
-
18آمادگی دفاعینوبت اول
آمادگی دفاعی.pdf
-
19پیام های آسمانینوبت اول
پیام نهم.pdf
-
20ریاضینوبت اول
ریاضی نهم.pdf
-
21زبان انگلیسینوبت اول
زبان ترم اول.pdf
-
22عربینوبت اول
عربی 9.pdf
-
23علومنوبت اول
علوم9.pdf
-
24قرآننوبت اولقرآن نهم.pdf
-
25کار و فناورینوبت اول
کار و فناوری.pdf
-
26نگارشنوبت اول
نگارش نهم.pdf
-
27مطالعات اجتماعینوبت اول
نهم مطالعات.pdf
-
28شبه جامع + پاسخنامه
نهم.pdf

29مطالعات اجتماعی1399/11/21نهم با پاسخ.pdf

30آزمون جامع 21399/12/9S-9.pdf
پاسخنامه.pdf