بانک سوالات پایه یازدهم

بانک سوالات پایه یازدهم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1دور خیز 1رشته تجربیدورخیز ۱.pdf

2دورخیز 1رشته ریاضی دورخیز ۱.pdf

3موج دانشرشته تجربیموج دانش(هفته 2).pdf

4موج دانشرشته ریاضیموج دانش(هفته 2).pdf

5فوت و فنرشته تجربی فوت و فن(هفته سوم).pdf

6فوت و فنرشته ریاضیفوت و فن(هفته سوم).pdf

7نشر دانشرشته ریاضی و تجربینشر دانش(یازدهم مشترک).pdf

8دانش افزاییرشته ریاضی و تجربیدانش افزایی مشترک پایه یازدهم.pdf

9نردبامرشته ریاضی و تجربی نردبام(هفته پنجم).pdf

10نیتروتجربی نیترو یازدهم تجربی.pdf

11نیتروریاضی نیترو یازدهم ریاضی.pdf