بانک سوالات پایه هشتم

بانک سوالات پایه هشتم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1حساب و شیمیآزمون هفتگی
آزمون هشتم.pdf
-
2ادبیات و فیزیکآزمون هفتگی
آزمون  .pdf
-
3عربی و هندسهآزمون هفتگی
 هفتگی  .pdf
-
4زیست و پیام آسمانیآزمون هفتگی
آزمون .pdf
-
5مبتکران (تیزهوشان)مبتکران آذرماهمبتکران آذرماه.pdf
-
6ادبیات فارسیمیان ترم (آبان ماه)
میان ترم ادبیات.pdf
-
7انشا و املامیان ترم (آبان ماه)
انشا و املا.pdf
-
8پیام های آسمانیمیان ترم (آبان ماه)
پیام .pdf
پاسخنامه.pdf
9ریاضیمیان ترم (آبان ماه)
ریاضی هشتم.pdf
پاسخنامه.pdf
10زبان انگلیسیمیان ترم (آبان ماه)
زبان انگلیسی.pdf
پاسخنامه.pdf
11زیست و زمین (علوم)میان ترم (آبان ماه)
زیست و زمین.pdf
پاسخنامه.pdf
12فیزیک و شیمی (علوم)میان ترم (آبان ماه)
فیزیک و شیمی.pdf
پاسخنامه.pdf
13عربیمیان ترم (آبان ماه)
میان ترم عربی.pdf
پاسخنامه.pdf
14قرآنمیان ترم (آبان ماه)
قرآن.pdf
-
15مطالعات اجتماعیمیان ترم (آبان ماه)
مطالعات .pdf
پاسخنامه.pdf
16ادبیاتنوبت اولادبیات هشتم.pdf
-
17املانوبت اول
املای هشتم.pdf
-
18پیام های آسمانینوبت اول
پیام هشتم.pdf
-
19تفکر و سبک زندگینوبت اول
تفکر هشتم.pdf
-
20ریاضینوبت اول
ریاضی هشتم.pdf
-
21زبان انگلیسینوبت اول
زبان ترم اول.pdf
-
22عربینوبت اول
عربی 8.pdf
-
23علومنوبت اول
علوم 8.pdf
-
24قرآننوبت اول
قرآن هشتم.pdf
-
25کار و فناورینوبت اولکار و فناوری8.pdf
-
26مطالعات اجتماعینوبت اولمطالعات هشتم.pdf
-
27نگارش نوبت اول
نگارش هشتم.pdf
-
28مطالعات اجتماعی1399/11/21سوالات با جواب.pdf

29شبه جامع + پاسخ
هشتم.pdf

30آزمون جامع 21399/12/9S-8.pdf
پاسخنامه.pdf