بانک سوالات پایه هفتم

بانک سوالات پایه هفتم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1حساب و شیمیآزمون هفتگیآزمون هفتگی 1.pdf
-
2ادبیات و فیزیکآزمون هفتگی
سوالات هفتم.pdf
-
3عربی و هندسهآزمون هفتگی
هفتگی 3 .pdf
-
4زیست و پیام آسمانیآزمون هفتگی
آزمون پایه هفتم.pdf
-
5مبتکران (تیزهوشان)مبتکرانمبتکران آذرماه.pdf
پاسخنامه.pdf
6ادبیات فارسیمیان ترم (آبان ماه) ادبیات  99.pdf
-
7املا و انشامیان ترم (آبان ماه)
انشا و املا 99.pdf
-
8پیام های آسمانیمیان ترم (آبان ماه)
پیام هفتم.pdf
پاسخنامه.pdf
9ریاضیمیان ترم (آبان ماه)
آزمون ریاضی .pdf
پاسخنامه.pdf
10زبان انگلیسیمیان ترم (آبان ماه)
زبان انگلیسی.pdf
پاسخنامه.pdf
11زیست و زمین (علوم)میان ترم (آبان ماه)
زیست و زمین.pdf
پاسخنامه.pdf
12فیزیک و شیمی (علوم)میان ترم (آبان ماه)
فیزیک و شیمی.pdf
پاسخنامه.pdf
13عربیمیان ترم (آبان ماه)
میان ترم عربی.pdf
پاسخنامه.pdf
14قرآنمیان ترم (آبان ماه)
قرآن.pdf
-
15مطالعاتمیان ترم (آبان ماه)
مطالعات .pdf
پاسخنامه.pdf
16ادبیات فارسینوبت اول
ادبیات هفتم.pdf
-
17املای فارسینوبت اول
املا نوبت1.pdf
-
18پیام های آسمانینوبت اول
پیام هفتم.pdf
-
19تفکر و سبک زندگینوبت اول
تفکر هفتم.pdf
-
20ریاضینوبت اول
ریاضی هفتم.pdf
-
21زبان انگلیسینوبت اول
زبان ترم اول.pdf
-
22عربینوبت اول
عربی 7.pdf
-
23علومنوبت اول
علوم 7.pdf
-
24قرآننوبت اول
قرآن نوبت اول.pdf
-
25مطالعات اجتماعینوبت اول
مطالعات هفتم.pdf
-
26نگارش فارسینوبت اول
نگارش هفتم.pdf
-
27کار و فناورینوبت اولکار و فناوری.pdf
-
28مطالعات + پاسخ1399/12/21سوالات هفتم.pdf

29شبه جامع + پاسخ
هفتم.pdf

30آزمون جامع 21399/12/9S-7.pdf
پاسخنامه.pdf