باغ کتاب

دوره اولی های دبیرستان عطارد به باغ کتاب رفتند!

/post-286

دانش آموزان دبیرستان دوره اول عطارد علم پس از ساعات آموزشی درسی به اردوی باغ کتاب رفتند. ایشان در این اردو ضمن بازدید از غرفه های فرهنگی و کتاب، از امکانات مجموعه باغ کتاب استفاده کردند.