برنامه امتحانات میان نوبت دوم

برنامه امتحانات «میان نوبت دوم» دبیرستان دوره اول عطارد اعلام گردید.

/learn-89

برنامه امتحانات میان نوبت دوم دبیرستان عطارد علم اعلام گردید. آزمون های میان نوبت توسط واحد آموزش دبیرستان برای آمادگی بیشتر دانش آموزان جهت امتحانات پایان سال تحصیلی برنامه ریزی گردیده است و نتیجه در نمره مستمر لحاظ خواهد گردید.