برنامه ریزی درسی

اهمیت برنامه مطالعاتی برای موفقیت در آزمون

/learn-49

برای موفقیت در امتحانات و آزمون های مختلف نیاز به برنامه ریزی دقیق و منسجم می باشد. در دبیرستان عطارد، مشاورین تحصیلی هر پایه طبق نیازسنجی های درسی دانش آموزان، ​​​​برنامه مطالعاتی را تنظیم می کنند و تا پایان برنامه بر روند اجرای آن نظارت دارند.