رفع اشکال امتحانات

برگزاری کلاس های حل تمرین شب های امتحان

/learn-82

با شروع امتحانات نوبت اول دی ماه، یک روز قبل از آزمون هر درس، توسط واحد آموزش دبیرستان عطارد علم کلاس رفع اشکال برگزار می گردد. دانش آموزان با رفع نهایی اشکالات خود در این کلاس ها با آمادگی سرجلسه امتحان حاضر خواهند شد.