مطالعه

دو روش ماندگاری مطالب در ذهن دانش آموزان

/learn-32

مطالعه و مرور درس ها از مهمترین دلایل در پیشرفت تحصیلی می باشد و سهولت در یادآوری مطالب، نقش موثری در این پیشرفت خواهد داشت. رضا انساندوست مشاور تحصیلی دبیرستان، دو روش جهت ماندگاری بالای مطالب در ذهن معرفی می کند.