مطالعه در شب یا روز

چه زمانی برای مطالعه بهتر است؟ صبح یا شب؟

/learn-26

پاسخ به این سوال که چه زمانی برای مطالعه بهتر است بستگی به خود ما دارد. زیرا هر فرد بنابر الگوی رفتاری خود برنامه ریزی می کند و بهترین زمان برای مطالعه در افراد مختلف متغیر می باشد. از مهمترین عوامل موثر بر مطالعه؛ خواب و استراحت کافی می باشد ...