هنر های دستی

نحوه برگزاری کلاس کارگاه هنرهای دستی دبیرستان عطارد علم

/learn

بهروز سلیمانی دبیر درس کارگاه کار و فناوری در این ویدئو توضحیاتی را در مورد روند برگزاری کلاس و انجام پروژه کارگاه ارائه می دهد. انجام پروژه های کارگاه کار و فناوری می تواند نقش مؤثری در کشف استعداد و توانایی های دانش آموز داشته باشد.