کارنامه

عطاردی ها کارنامه خود را دریافت نمودند

/post-239

دانش آموزان دبیرستان دوره اول و دوره دوم عطارد علم کارنامه پایان سال تحصیلی خود را دریافت کردند. مشاورین تحصیلی ضمن تحویل کارنامه؛ اولیای دانش آموزان را از وضعیت و چگونگی روند آموزش فرزند خود مطلع نمودند.