آموزش و مشاوره

دانش آموزان زیر ذره بین مشاورین پایه

/learn-34

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تحصیلی، فرایند آموزش با حساسیت و دقت بیشتری توسط مشاورین پایه رصد می گردد. پیگیری مستمر درسی دانش آموزان نقش بسزایی در موفقیت تحصیلی آن ها دارد. از این رو در واحد آموزش دبیرستان این مهم با ظرافت بیشتری در حال انجام می باشد.