در این روزهای پایانی سال تحصیلی، فرایند آموزش با حساسیت و دقت بیشتری توسط مشاورین پایه رصد می گردد. پیگیری مستمر درسی دانش آموزان نقش بسزایی در موفقیت تحصیلی آن ها دارد. از این رو در واحد آموزش دبیرستان این مهم با ظرافت بیشتری در حال انجام می باشد.

با توجه به نزدیکی آزمون جامع کشوری و امتحانات ترم؛ سید مهدی موسوی مسئول آموزش دبیرستان بهمراه محمد انصاری و رضا انساندوست دیگر مشاورین پایه ها، عملکرد کلیه دانش آموزان را بررسی می کنند تا ضمن تعیین وضعیت درسی بصورت روزانه ، هماهنگی های لازم آموزشی را انجام دهند.