امتحان نهایی

جلسه بررسی اهمیت امتحانات نهایی دوره دوم

/post-324

اولین جلسه بررسی اهمیت امتحانات نهایی دوره دوم،با توجه به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.