اموزش پیشرفته

برگزاری جلسه شورای دبیرستان عطارد علم

/learn-55

در جلسه شورای دبیرستان که با حضور مدیریت دبیرستان آقای ابولفضل رستمی،مسئولین آموزش، فرهنگی و نماینده دبیران برگزار گردید؛ طرح های آموزش پیشرفته و تکمیلی، کلاس های فوق برنامه تخصصی و حرفه ای، شاداب سازی و نشاط در مدرسه، برنامه های تابستانی و ... بررسی، تدوین و تصویب گردید.