در جلسه شورای دبیرستان که با حضور مدیریت دبیرستان آقای ابولفضل رستمی، مسئولین آموزش، فرهنگی و نماینده دبیران برگزار گردید؛ طرح های آموزش پیشرفته و تکمیلی، کلاس های فوق برنامه تخصصی و حرفه ای، طرح شاداب سازی مدرسه، برنامه های تابستانی (فرهنگی، درسی، اردویی، ورزشی، هنری، علمی و تفریحی) ، طرح درس دبیران، بررسی و تقویم آموزشی-فرهنگی تا پایان تیرماه تدوین گردید.

این جلسات بصورت مستمر و مداوم در حال برگزاری می باشد.