اول مهر

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک!

/post-312

اول مهر، آغاز مهربانی و مهر ورزی، روز خانه تکانی و زدودن گرد و غبار جهل و جهالت ، شروع مدرسه و کتاب نظم و انضباط ، سرآغاز بهار مهربانی و دوستی ، آغاز زنگ دانایی بر پیشه وران کسوت خرد ، بر تمامی دانش آموزان ایران زمین تهنیت باد ، شور سرمستی دانایی و توانایی گوارای وجودتان فرزندان سرزمین علم و دانشِ عطارد علم...