اول مهر ;

 آغاز مهربانی و مهر ورزی

روز خانه تکانی و زدودن گرد و غبار جهل و جهالت 

 شروع مدرسه و کتاب نظم و انضباط 

 سرآغاز بهار مهربانی و دوستی 

آغاز زنگ دانایی بر پیشه وران کسوت خرد 

بر تمامی دانش آموزان ایران زمین تهنیت باد 

 شور سرمستی دانایی و توانایی گوارای وجودتان فرزندان سرزمین علم و دانشِ عطارد علم