برنامه امتحانات میان نوبت

برنامه امتحانات میان نوبت دوم اعلام گردید

/learn-38

برنامه امتحانات میان نوبت دوم دبیرستان عطارد علم اعلام گردید. آزمون های میان نوبت توسط واحد آموزش دبیرستان برای آمادگی بیشتر دانش آموزان جهت امتحانات پایان سال تحصیلی برنامه ریزی گردیده است و نتیجه در نمره مستمر لحاظ می گردد.