برنامه امتحانات نوبت اول

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره دوم عطارد

/exam-5

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره دوم عطارد (پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم) توسط گروه آموزش دبیرستان اعلام گردید.