برنامه امتحانات نوبت اول پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به شرح ذیل اعلام گردید: