تحلیل ازمون

آموزش تحلیل آزمون های هفتگی

/learn-79

تحلیل آزمون و شناسایی نقاط قوت و ضعف در پاسخگویی به سوالات می تواند راهگشای خوبی برای کسب نتیجه بهتر در آزمون های آتی باشد. دکتر انصاری مشاور دوره دوم دبیرستان عطارد نکاتی را در این رابطه تشریح نموده اند.