تحلیل نمرات و کارنامه

بررسی و توصیه های مشاوره ای برای کارنامه نیم سال اول سال تحصیلی

/learn-14

بررسی و تحلیلی نمرات نیم‌سال اول تحصیلی و واکنش‌های هیجانی و منطقی دانش‌آموزان به آن‌ها و آسیب‌شناسی و راهکارهای پیشرفت موثر تحصیلی در نیم‌سال دوم، توسط رضا انساندوست، مشاور پایه نهم دبیرستان عطارد علم