بررسی و تحلیلی نمرات نیم‌سال اول تحصیلی و واکنش‌های هیجانی و منطقی دانش‌آموزان به آن‌ها و آسیب‌شناسی و راهکارهای پیشرفت موثر تحصیلی در نیم‌سال دوم، توسط رضا انساندوست، مشاور پایه نهم دبیرستان عطارد علم

توجه شما را به دیدن این ویدئو جلب می نماییم: