تشریح قلب

تشریح قلب در عطارد!

/post-283

عطاردی ها در آزمایشگاه درس علوم به تشریح قلب پرداختند، قلب از مهم ترین اعضای بدن می باشد که دانش آموزان در آزمایشگاه دبیرستان بصورت عملی با قسمت های مختلف این عضو حیاتی آشنا شدند.