عطاردی ها در آزمایشگاه درس علوم به تشریح قلب پرداختند، قلب از مهم ترین اعضای بدن می باشد که دانش آموزان در آزمایشگاه دبیرستان بصورت عملی با قسمت های مختلف این عضو حیاتی آشنا شدند.