تمرکز ذهن

چگونه تمرکز خود را در زمان امتحانات تقویت کنیم

/post-133

نتیجه زحمات تحصیلی و درسی یک فرد در زمان امتحانات مشخص می شود، تمرکز و آرامش ذهن در این ایام برای کسب موفقیت و گرفتن نتیجه خوب بسیار ضروری می باشد. رضا انساندوست مشاور دبیرستان عطارد نکات مهمی را در این زمینه بیان می کند.