نتیجه زحمات تحصیلی و درسی یک فرد در زمان امتحانات مشخص می شود، تمرکز و آرامش ذهن در این ایام برای کسب موفقیت و گرفتن نتیجه خوب بسیار ضروری می باشد. رضا انساندوست مشاور دبیرستان عطارد نکات مهمی را در این زمینه بیان می کند.

توجه شمارا به دیدن این ویدئو جلب می نماییم: