تکالیف نوروزی

مطالعه در تعطیلات نوروزی نهمی های عطاردی

/learn-23

در تعطیلات نوروزی دانش آموزان پایه نهم طبق برنامه آموزشی مشاور پایه به مطالعه دروس پرداخته و تکالیف خود را انجام دادند. در این ایام مشاور آموزشی طی تماس های مختلف جویای نحوه مطالعه و ساعات آموزشی دانش آموزان بود.