در تعطیلات نوروزی دانش آموزان پایه نهم طبق برنامه آموزشی مشاور پایه به مطالعه دروس پرداخته و تکالیف خود را انجام دادند. در این ایام مشاور آموزشی طی تماس های مختلف جویای نحوه مطالعه و ساعات آموزشی دانش آموزان بود.

طبق برنامه مشخص شده، دانش آموزان تمامی دروس اصلی را در این ایام مرور کرده و تکالیف را در سامانه کارسنج بارگزاری نمودند.