جلسه آنلاین آموزشی

جلسه آنلاین کادر آموزشی با حضور اولیای دانش آموزان برگزار گردید.

/meeting

جلسه آنلاین آموزشی پایه های هفتم ، هشتم و نهم با حضور اولیای محترم دانش آموزان و کادر آموزشی دبیرستان عطارد علم برگزار شد.