در این جلسه آقای موسوی مسئول آموزش به شرح عملکرد برنامه آموزشی دبیرستان عطارد علم پرداختند و آقایان انصاری و انساندوست ضمن تشریح فرآیند تحصیلی نکاتی را در مورد پیگیری و نظارت بیشتر از سوی والدین جهت حضور دانش آموزان با هوشیاری کامل در کلاس های آنلاین بیان نمودند.