جلسه شورای آموزش

برگزاری جلسه شورای آموزش دبیرستان عطارد علم

/learn-39

جلسه شورای آموزش با حضور مشاورین تحصیلی و مدیریت دبیرستان عطارد علم برگزار گردید. در این جلسه بررسی فعالیت های انجام شده و اقدامات متناسب جهت آمادگی دانش آموزان برای ورود به امتحانات نوبت دوم انجام گردید.