دبیرستان با برنامه

جلسه فردی دریافت کارنامه دانش آموزان دوره اول دبیرستان عطارد

/learn-54

سال تحصیلی 99-1400 با توجه به شرایط ناشی از پاندمی کرونا، فرآیند آموزش نیاز به دقت و حساسیت بیشتری داشت.دانش آموزان پرتلاش عطاردی ضمن دریافت کارنامه پایانی در نیمه دوم خرداد ماه، در جلسه انفرادی تحلیل و تشریح عملکرد خود در سال تحصیلی شرکت کردند.