سال تحصیلی 99-1400 با توجه به شرایط ناشی از پاندمی کرونا، فرآیند آموزش نیاز به دقت و حساسیت بیشتری داشت.دانش آموزان پرتلاش عطاردی ضمن دریافت کارنامه پایانی در نیمه دوم خرداد ماه، در جلسه انفرادی تحلیل و تشریح عملکرد خود در سال تحصیلی شرکت کردند.

در این جلسه علاوه بر مرور عملکرد دانش آموز در سال تحصیلی و تحلیل آن، برنامه های آتی گروه آموزش دبیرستان که برای وی در نظر گرفته شده است تشریح گردید.