دبیرستان با نشاط

لزوم وجود مشاور روانشناس در مدرسه

/learn-41

روانشناسی از علومی است که در دوره معاصر پررنگتر از قبل بعنوان ابزاری جهت کنترل و هدایت افراد در جامعه است. در دبیرستان عطارد با حضور دکتر سهیلی بعنوان یک روانشناس باتجربه و درخشان، فعالیت ها و برنامه ریزی های واحد آموزشی منطبق بر آخرین یافته های علم روانشناسی تنظیم می گردد.