روانشناسی از علومی است که در دوره معاصر پررنگتر از قبل بعنوان ابزاری جهت کنترل و هدایت افراد در جامعه است. در دبیرستان عطارد با حضور دکتر سهیلی بعنوان یک روانشناس باتجربه و درخشان، فعالیت ها و برنامه ریزی های واحد آموزشی منطبق بر آخرین یافته های علم روانشناسی تنظیم گردیده و با برگزاری جلسات گروهی و فردی در حوزه مشاوره توانسته ایم در دورانی که چالش های فراوانی بر افراد حاکم گردیده، شرایط مطلوبی در کنترل و هدایت روحی و عاطفی دانش آموزان داشته باشیم.

موفقیت در عطارد یک فرایند است.