دبیرستان برتر آموزشی منطقه یک

سکانس لوبیای سحرآمیز

/news-4

سکانس لوبیای سحرآمیز ویژه برنامه ای جهت آزمون های میان ترم ، عصرانه و آزمون جامع ۲۴ آذر ماه دبیرستان عطارد علم می باشد.