در این سکانس که لوبیای سحرآمیز نام دارد آقای سید مهدی موسوی مسئول آموزش مدرسه ، در رابطه با آزمون های میان ترم ، عصرانه و جامع صحبت می کند.
مهدی موسوی می گوید هدف از برگزاری سکانس های آموزشی ،  آمادگی دانش آموزان برای آزمون های برتر کشوری می باشد.