دبیرستان درخشان

آزمون های هفتگی دبیرستان عطارد علم

/learn-4

آزمون های هفتگی با هدف سنجش و تعیین سطح آموزش دانش آموزان برای پیگیری های آموزشی و تحصیلی بصورت منظم بر اساس تقویم آموزشی و منطبق بر سرفصل های کتاب درسی به صورت تستی و تشریحی در حال انجام می باشد.