اطلاع از روند و وضعیت درسی دانش آموز از اهداف برگزاری آزمون های هفتگی می باشد و مشاورین پایه با تحلیل نتیجه به بررسی روند تحصیلی دانش آموز می پردازند و مراتب را به اطلاع دانش آموز و اولیاء محترم خواهند رساند.