دبیرستنان عطارد

برگزاری «پیش آزمون» قبل از آزمون جامع دوره تابستانی

/learn-66

«پیش آزمون» یک آزمون تمرینی برای آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان دبیرستان عطارد در آزمون جامع دوره تابستانی می باشد. دانش آموزان با شرکت در این آزمون به ارزیابی خود پرداخته و با رفع اشکالات ، خود را برای موفقیت در آزمون جامع آماده می کنند.