ریاضی و علوم

برگزاری کلاس های المپیاد (ریاضی و علوم) ویژه دانش آموزان دوره اول

/learn-97

المپیاد ریاضی و علوم ویژه دانش آموزان دوره اول بصورت فوق العاده و مجزا از برنامه هفتگی درسی برگزار می گردد، در این کلاس ها با استفاده از دبیران مجرب، دانش آموزان سطح معلومات درسی خود را ارتقاء می دهند.